Centerlokaler udarbejder én gang årligt et drifts- og/eller serviceregnskab for de enkelte centre. Tidspunktet på året afhænger af det enkelte centers regnskabsår, og vi udarbejder regnskabet cirka fire måneder efter regnskabsafslutningen.

Drifts- og serviceregnskabet er et samlet regnskab, der indeholder alle de udgifter, som i årets løb har været på det enkelte center, og som skal betales af lejerne. Erhvervslejeloven stiller krav om specifikation af de enkelte udgifter, ellers kan posterne ikke opkræves.

Typiske udgifter i drifts- og serviceregnskabet

  • Ejendomsskatter
  • El til fællesinstallationer samt vand- og kloakafgift
  • Forsikringer og serviceabonnementer (varme, ventilation, elevator, CTS, vagt m.m.)
  • Reparation og vedligeholdelse på fællesarealer
  • Reparation, vedligeholdelse og fornyelse af fællesinstallationer
  • Ejendomspasning (vicevært) og renholdelse af fællesarealer (rengøring og vinduespolering)
  • Pasning af udendørsarealer og renholdelse af parkeringsarealer
  • Snerydning og saltning
  • Henlæggelse til fornyelse af fælles installationer (varmeanlæg, ventilationsanlæg, elevatorer, CTS osv.)
  • Administration​.

Den samlede sum fordeles typisk mellem de enkelte lejere efter fordelingstal. Det vil sige, efter hvad jeres andel udgør af det samlede areal.

Centerlokaler opkræver typisk et acontobeløb til betaling af drifts- og serviceudgifterne sammen med lejeopkrævningerne, og når det årlige regnskab kommer, afregner vi på baggrund af det.

Det betyder, at I kan få en ekstraregning, hvis de samlede udgifter har været højere end det budgetterede beløb. Eller I kan få penge tilbage, hvis udgifterne har været mindre. I begge tilfælde vil vi typisk regulere i den førstkommende lejeopkrævning efter regnskabets udsendelse.